dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: turn

Dictionary: czech turn
Translations: dráha, příčka, fronta, ohon, pochůzka, řada, dědictví, nařízení, následnictví, následnost, následování, nástupnictví, pořádek, pořadí, posloupnost, postup, příkaz, řád, rozkaz, sled, střídání, zakázka, kroutit, kroužit, obracet, obrátit, otočit, pokřivit, pokroutit, rotovat, soukat, splétat, stáčet, stočit, točit, vířit, vykrucovat, vyždímat, zabočit, zahnout, zahýbat, ždímat, zkroutit, kyselit, okyselit, rozhořčit, důležitost, důsledek, následek, odezva, odraz, ohlas, pokračování, prospěch, účinek, výsledek, ohmatat, ovládat, otáčet, kolo, kroužení, oběh, obrat, obrátka, otáčení, otáčka, otočení, otočka, přelom, převrat, procházka, revoluce, rotace, točení, zvrat, invertovat, obejít, odklonit, odvést, odvrátit, překlopit, převracet, převrátit, komolit, křivit, překroutit, překrucovat, zdeformovat, zfalšovat, zkomolit, zkreslit, zkřivit, znetvořit, měnit, přehodit, přeměnit, přetvořit, proměnit, vyměnit, změnit, ohnout, ohýbat, prohnout, prohýbat, shýbat, sklonit, plést, klička, kroucení, oblouk, ohyb, otočný, roh, záhyb, zatáčka, připravit, cesta, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, křivý, zakřivení, zákrut, kolísání, měnění, modifikace, objížďka, obměna, odchylka, odklon, poškození, pozměnění, přehození, přeměna, převrácení, proměna, směna, úchylka, úprava, výkyv, výměna, vystřídání, zlom, změna, alternovat, doplnit, fluktuovat, kolísat, mírnit, modifikovat, napravit, narušit, odstranit, opravit, porušit, posouvat, posunout, posunovat, pozměnit, předělat, přesadit, přesednout, přestavět, přestěhovat, přesunout, přizpůsobit, prohodit, proměňovat, rozčilit, rušit, střídat, upravovat, vystřídat, zaměnit, zlepšit, navrátit, odevzdat, odkázat, odvolávat, opakovat, oplatit, přinášet, proplatit, refundovat, splatit, vrátit, vydat, vyvrhnout, zvracet, zvrátit, fráze, navrácení, návrat, obnova, obnovení, proplacení, rčení, restituce, splacení, úhrada, úsloví, vrácení, vyjádření, výraz, vyrovnání, zaplacení
turn in czech »
 
Dictionary: german
Translations: bahn, eisenbahn, folge, reihe, seilbahn, sortierfolge, kleinbahn, lage, runde, schlange, schweif, abfolge, aufeinanderfolge, reihenfolge, drehen, gedreht, kreisen, rotieren, sauer, säuern, versauern, effekt, ergebnis, fortsetzung, konsequenz, nachfolge, resultat, wirkung, herumdrehen, kehren, umblättern, umdrehen, wenden, auflehnung, drehung, kniff, kreislauf, revolution, tour, trick, umdrehung, umlauf, umrüstung, umsatz, umsturz, umwälzung, wende, wendung, abkehren, ablenken, abwenden, umkehren, umschlagen, verkehren, verdrehen, umwandeln, verändern, verwandeln, abbiegen, abdrehen, beugen, biegen, einbiegen, einlenken, schwenken, vertreten, knie, kurve, selbstgedrehte, windung, anhalten, bekommen, stehen, stellen, werden, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, biegung, falte, krümmung, schleife, serpentine, abänderung, ablösung, abwechslung, abweichung, änderung, schicht, umleitung, umschwung, umwandlung, veränderung, wandbekleidung, wandel, wechsel, abändern, ablösen, abwechseln, ändern, modifizieren, umwechseln, umziehen, verstellen, wandeln, wechseln, achten, angehen, anreden, ansprechen, beachten, bemerken, erstatten, erwidern, richten, rückerstatten, wiedergeben, zurückbezahlen, zurückerstatten, zurückgeben, zurückgehen, zurückkehren, zurückzahlen, ausdruck, erstattung, kehrtwendung, phrase, redensart, redewendung, rück, rückerstattung, rückgabe, rückkehr, rücksendung, rückvergütung, rückzahlung, satz, tilgung, umschlag, vergrößerungsglas, wiedergabe, wiederkehr
turn in german »
Dictionary: danish
Translations: jernbane, kø, anordning, befaling, følge, klasse, orden, ordning, ordre, rang, sekvens, dreje, rotere, slingre, sno, svinge, vende, verve, effekt, eftervirkning, konsekvens, virkning, rulle, snu, snurre, drejning, knep, omgang, omsætning, revolution, vending, vinding, endevende, forandre, forvandle, skifte, veksle, bøje, slynge, vrikke, kurve, omdrejning, sving, blive, ske, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, bøjet, fold, krumning, svang, forandring, lempelse, ombyte, ombytte, omslag, skift, tørn, veksling, ændre, bytte, omkastning, gumpe, returnere, udtryk
turn in danish »
Dictionary: spanish
Translations: departamento, férreo, ferrocarril, turno, veterinario, cola, ronda, orden, sucesión, encrespar, ensortijar, girar, revolver, rizar, rodar, torcer, tornear, agriar, agriarse, consecuencia, efecto, resultado, secuela, moverse, rotar, volver, convertir, evolución, giro, revolución, rotación, sesgo, vez, vuelta, volverse, deformar, alterar, transformar, contorcerse, curvar, doblar, enroscar, retorcer, tirar, virar, dislocar, contorsión, porro, torsión, avanzar, convertirse, hacerse, llegar, ponerse, delinear, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, curva, recodo, revuelta, viraje, alteración, alternación, alternancia, cambio, conversión, desviación, modificación, muda, mudanza, mutación, novedad, recambio, reforma, variación, alterarse, alternar, cambiar, canjear, conmutar, inmutar, modificar, mudar, oscilar, reformar, relevar, variar, devolver, dirigirse, recurrir, reintegrar, restituir, retornar, solicitar, tornar, vomitar, devolución, expresión, frase, giratorio, locución, reembolso, restitución, retorno, tornada
turn in spanish »
Dictionary: french
Translations: aiguillage, chemin, débranchement, dérouter, embarcadère, estacade, évitement, lorry, manipulateur, pare-étincelles, tombereau, traverse, file, queue, téléphérique, tournée, alternative, ordre, successibilité, succession, successivité, suite, câbler, caracoler, corder, embarder, escobarder, finasser, frisotter, gauchir, renarder, tergiverser, tordre, tortiller, tournailler, tourner, tournoyer, aigrir, surir, conséquence, contrecoup, répercussion, résultat, patiner, pivoter, virer, revirer, circonvolution, évolution, frauduleuses, revirement, révolution, rotation, tour, tournure, volte, volte-face, détourner, intervertir, invertir, renverser, retourner, défigurer, déformer, fausser, pervertir, travestir, changer, métamorphoser, transformer, transmuer, cordeler, cordonner, courber, rabattre, recoquiller, retordre, détour, repli, torsion, tortillement, tournant, virage, volvulus, vrillage, devenir, dresser, osidique, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, anfractuosité, courbe, méandre, pli, sinuosité, altération, alternance, change, changement, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, variation, altérer, alterner, amender, commuer, contrefaire, décomposer, dénaturer, déplacer, échanger, évoluer, maquiller, modifier, réformer, relayer, remanier, varier, dégurgiter, rapporte, rapporter, rembourser, rendre, renvoyer, restituer, acquittement, dévolte, expression, formule, locution, parisianisme, phrase, remboursement, renvoi, restitution, retour, terme, virement
turn in french »
Dictionary: italian
Translations: ferrovia, traversa, coda, fila, comando, ordine, sequenza, successione, girare, mescolare, roteare, ruotare, storcere, torcere, volgere, volteggiare, conseguenza, contraccolpo, rimbalzo, ripercussione, risultato, seguito, girarsi, rigirare, rotare, virare, fatturato, girata, giro, rivoluzione, rotazione, capovolgere, distogliere, ribaltare, rivolgere, rivoltare, voltare, cambiare, curvare, deviare, sterzare, curva, deviazione, storta, svolta, divenire, diventare, ergere, rendersi, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, curvo, piega, alterazione, avvicendamento, cambiamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, mutamento, sostituzione, turno, variazione, vicenda, alterare, alternare, avvicendare, emendare, modificare, muovere, mutare, scambiare, spostare, tramutare, variare, rendere, restituire, ribattere, ricambiare, rimandare, rimborsare, rimettere, rinviare, tornare, espressione, frase, locuzione, modo, resa, restituzione, rimando, rimborso, ritorno, volta
turn in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: bane, jernbane, undergrunnsbanen, kø, trikk, anordning, befaling, følge, orden, ordning, ordre, rekke, rekkefølge, sekvens, suksesjon, dreie, rulla, skru, slingra, sno, svinge, veive, vida, vri, effekt, ettervirkning, konsekvens, kurva, rotere, rulle, snu, snurra, snurre, vende, dreining, knep, omdreining, omgang, omløp, omlopp, omsetning, revolusjon, vending, vinding, endevende, endre, forvandle, skifte, bøye, krøkka, slynge, tvinne, vrikke, bukt, sving, bli, odla, reise, fortolke, oversette, tolke, tyde, bøyning, fold, krøk, kurve, meander, svang, avløsning, endring, forandring, lempelse, ombyte, ombytte, omslag, skift, tørn, utskifting, variasjon, veksling, avløse, bytte, endra, forandre, omkastning, utbytte, variere, veksle, avlegge, gjengi, gulpe, løfte, returnere, uttrykk
turn in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: черёд, очередь, ряд, очередность, очерёдность, порядок, последовательность, вертеть, вращать, крутить, закисать, прокисать, последствие, оборачивать, обращать, обратить, прокрутить, вращение, оборачиваемость, оборот, обращение, поворот, революция, отвращать, перевертывать, перевёртывать, искажать, перевирать, переворачивать, повертывать, повёртывать, перевернуть, перекрутить, провернуть, переменять, закручивать, поворачивать, свивать, скручивать, закрутить, повернуть, свернуть, свить, скрутить, заворот, изгиб, останавливать, представать, становить, объяснять, переводить, растолковывать, загиб, излучина, изогнутый, изменение, перемена, смена, видоизменять, изменять, менять, сменять, возвращать, отрыгивать, возврат, возвращение, выражение, обратный
turn in russian »
Dictionary: swedish
Translations: växel, kö, ordning, sekvens, stadga, rulla, slingra, sno, vrida, återverkan, efterföljd, efterkänning, efterklang, efterverkning, påföljd, kröka, kurva, rotera, rulle, snurra, vända, vejde, omlopp, omsättning, varv, vränga, böjt, avtagsväg, drejning, vändning, odla, utveckla, översätta, krök, meander, sväng, ändring, avlösning, förändring, modifikation, omändring, ombyte, omslag, skift, skifte, törn, växla, ändra, byt, förvandla, omkastning, omväxla, omväxling, återlämna, gule, returnera, återbäring, återlämning, fras
turn in swedish »
Dictionary: hungarian
Translations: vasút, kisvasút, folytatás, sorozat, sorrend, szekvencia, csavarni, kavar, sodorni, tekerni, folyomány, fordítani, forgatni, forgat, fordulat, forgás, forradalom, körbefordulás, körforgás, elfordít, elfordítani, elfordul, fordít, fordul, elforgat, felhív, befordul, bekanyarodik, elkanyarodik, csavarodás, kanyar, forduló, alibi, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, hajlás, ránc, útkanyar, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változat, változtatás, variáció, megváltoztatni, szólás, visszaadás, visszafordulás
turn in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: férreo, trilho, cola, fila, linha, ronda, sucessiva, girar, retorcer, revolver, rizar, rodar, torcer, tornear, virar, voltar, volver, conclusão, conclusas, consequência, efeito, resultado, trotar, curva, meandro, revolução, rotacional, vez, afastar, soltar, deformar, alterar, curvar, dobrar, enroscar, giro, viaje, alegar, tornar-se, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, curvo, volta, alternais, alternância, cambio, conversiva, evolucione, flutuariam, modificaria, mudança, alterares, alternar, cambiar, modificar, mudar, oscilar, reformar, transformar, trocar, variar, devolver, dirigires, restituir, retornar, solicitar, vomitar, devolutiva, loucita, recordo, reembolso, retorno, tornada
turn in portuguese »
Dictionary: polish
Translations: kolej, kolejka, kolejność, kręcić, kwaśnieć, następstwo, obracać, obrócić, obrót, odwracać, przekręcać, przekręcić, przemieniać, skręcać, skręcić, skręt, stawać, tura, tłumaczyć, zakręt, zmiana, zmieniać, zwracać, zwrot
turn in polish »
Dictionary: albanian
Translations: varg, kthej, rrotullim, ndërroj, frazë, kthim, shprehje
turn in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: линия, въртя, последствие, следствие, оборот, революция, превеждам, изменение, променям, фраза
turn in bulgarian »
Dictionary: finnish
Translations: jono, rivi, järjestys, sarja, kääntää, kääntyä, kiemurrella, kieppua, kiertää, luikerrella, väännellä, hapan, jatko, seuraus, käänne, käsittely, kierros, kierto, kumous, mullistus, vallankumous, kaartaa, taivuttaa, vääntää, mutka, käydä, puolustaa, selittää, tulkita, kaarre, kaarros, kumara, poimu, korjaus, muutos, poikkeaminen, vaihtelu, vaihto, muuttaa, parantaa, uudistaa, vaihtaa, palata, palauttaa, ele, fraasi, ilmaisu, ilmaus, ilme, lause, paluu, takaisinmaksu
turn in finnish »
Dictionary: croatian
Translations: niz, red, rep, posljedica, rezultat, revolucija, promijeniti, krivina, okretanje, postati, objasniti, promjena, povratiti, izraz, nadoknada, povratak, rečenica
turn in croatian »
Dictionary: slovenian
Translations: vrsta, red, pojasniti, drobiž, spremeniti, zamenjati, stavek
turn in slovenian »
Dictionary: belarusian
Translations: паслядоўнасць, вярцець, круціць, вынік, варочаць, варочанне, вярчэнне, заварот, кручэнне, паварот, адхіляць, заменьваць, замяняць, зменьваць, змяняць, пераменьваць, перамяняць, паваротка, пераводзіць, перевадзiць, замена, змена, перамена, відазмяняць, мяняць, перайначваць, вяртанне, зварот
turn in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: järjend, pöörlema, tagajärg, revolutsioon, muutma, painutama, seletama, tõlkima, vahetama, väljendus
turn in estonian »
Dictionary: greek
Translations: αλληλουχία, διαδοχή, περιστρέφομαι, στρίβω, συνέπεια, αλλάζω, γυρίζω, σκύβω, στροφή, ερμηνεύω, μεταφράζω, εναλλαγή, μεταβολή, παραλλαγή, εναλλάσσω, κυμαίνομαι, ποικίλλω, τροποποιώ, έκφραση
turn in greek »
Dictionary: lithuanian
Translations: seka, padarinys, pasekmė, poveikis, perversmas, revoliucija, tapti, lankstas, linkis, posūkis, vingis, kaita, išraiška, posakis
turn in lithuanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: наслідок, погодженість, послідовність, постійність, просування, ряд, сумісність, успадкування, черговість, вертіти, вести, вітер, водити, возити, завести, заводити, їзда, їздити, їхати, крутити, обертати, обертатися, правити, привод, проїзд, виховати, виховувати, готувати, кінець, поїзд, продовження, результат, тренувати, вертіння, займатися, зворот, карусель, оберт, обертання, обіг, обмотка, оборот, поворот, прядіння, складка, частувати, відвертати, відчужити, відчужіть, відчужувати, запобігати, запобігти, запобіжіть, переміняти, навертати, нахил, повертати, заворот, встановити, здати, зменшити, зменшувати, інтерпретувати, інтерпретуйте, класти, налетіти, наліт, налітати, переказ, переказувати, перекладати, перекладіться, перекласти, перераховувати, перерахування, покладати, покласти, поміщений, понижати, понизити, поставити, притулити, притуляти, проставити, розтлумачити, складати, скласти, скоротити, скорочувати, ставити, тлумачити, бити, варіація, видозмінення, відпочинок, деформація, допомога, заміна, звільнення, зламати, зламатися, зміна, змінення, зміну, інтервал, клеймо, коливання, конверсія, котлета, ламати, ламатися, модифікація, мутація, обриватися, переміна, перерва, перервати, переробка, перетворення, підкріплення, побити, полегшення, поломка, порушити, порушувати, проміжок, розбивати, розбити, розірвати, розламати, розмаїтість, розрив, розтрощувати, рубати, сікти, січеник, трощити, шаткувати, видавати, видати, видозмінити, видозмініться, видозмінювати, виказати, виказувати, змініть, змініться, змінювати, змінюватися, змінятися, зраджувати, зрадити, зрадіти, зрадьте, конвертувати, мінятися, модифікувати, обдурити, обдурювання, обдурювати, обман, обманювати, переробіть, перетворити, перетворіть, перетворіться, перетворювати, трансформувати, шахрайство, вертання, видужання, відновлення, відновлювання, відшкодування, звернення, одужання, перехід, повернення, повертання, повторення, пошук
turn in ukrainian »
Dictionary: slovak
Translations: otočiť, obrat, ohyb, zmena
turn in slovak »
Dictionary: romanian
Translations: rotaţie, schimba, curbă, schimbare, îmbunătăţi, modifica
turn in romanian »

Related words

turnitin, turn to us, turn down for what, turn back time, turn of the screw, turnitin uk, turn up, turn me on lyrics, turn off find my iphone, turn turn turn